Menü
CIC hírek
Kezdje itt!
Civil névjegyzék
Civil tudástranszfer
Civil jogszabályok
 
 
 
A civil szervezetekkel kapcsolatos főbb magyar jogszabályok:
 

- Magyarország Alaptörvénye

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény)
            -
Magyarázatok az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil
              
szervezeteket érintő rendelkezéseihez
            -
Segédlet a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez

- a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.)

- a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.)

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (új Ptk.)

- az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2013. évi CCXIII. törvény

- a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.)

- a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet

- a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.)

- a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény (Cstv.)

- a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

- a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról szóló 554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

- a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet

- a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

- a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szftv.)

- a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezetteknek átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény formai és tartalmi követelményeiről szóló 9/2008. (IV. 10.) PM–SZMM együttes rendelet

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.)

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

- a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

- egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (Vnytv.)


Egyes szervezettípusokra vonatkozó egyéb jogszabályok:
 

- a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sporttv.)

- a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény

- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.)

- a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény

- az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.)

- a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény

- az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény

- a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény

- a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

 
Oldal nyomtatása